top of page
 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הפינה-אוכל רחוב.

 2. כל האמור בתקנון זה ובאתר עצמו הינו בלשון זכר אולם מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 3. כל הגולש באתר ו/או מזמין באמצעות האתר משלוח באמצעות שירות השליחים או שירות ה- TAKE AWAY מצהיר בזאת ומתחייב כי קרא את התקנון, הבין את תוכנו , מסכים להוראותיו ומתחייב לפעול על פיהן.

 4. הגולש מסכים ומתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר זה אלא למטרות לשמן נוסד האתר.

 5. כל אדם שהנו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להזמין שירות משלוחים באמצעות האתר.

 6. הזמנת השירות כאמור מותנית בהזנת מלוא הפרטים הנדרשים ע"י האתר ובמינימום הזמנה של 40 ש"ח ,מסעדת הפינה-אוכל רחוב ו/או בעליה ו/או מי מפעיליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

 7. רישום ממוחשב של מסעדת הפינה בקשר עם הפעולות המתבצעות באתר יהווה ראיה מוחלטת לאמור בפעולות אלו.

 8. הגולש ו/או המזמין באמצעות האתר מצהיר בזאת על הסכמתו כי הרשת ו/או מי מטעמה יהיו רשאיים לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ו/או הודעת SMS ו/או ולפנות אליהם בכתב או בעל פה ו/או בכל צורה אחרת בקשר עם מסעדת הפינה לרבות אך לא רק בקשר עם עדכון מצב ההזמנה ו/או המשלוח , בקשר לאישור ההזמנה טלפונית , בקשה או תנאי למשלוח קוד הזמנה באמצעות SMS מבצעים שונים, הנחות, שינויים בתפריט , חידושים שונים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, .

 9. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי ו/או במזומן הכל עפ"י הפרטים שהוזנו ע"י הגולש ו/או המזמין.

 10. המסעדה עושה כל פעולה על מנת שכל המוצרים הנמכרים על ידה על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה ויגיעו ליעדם מוקדם ככל שניתן.

 11. התמונות והמידע באתר מיועדות להמחשה בלבד. ויתכנו שינויים ביניהם לבין המוצר שסופק בפועל.

 12. בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים ו/או שירותים ו/או ידע הקשורים באתר לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

 13. מסעדת הפינה-אוכל רחוב ו/או בעליה ו/או מי מפעיליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה תקין , ללא פגמים ו/או וירוסים ו/או תולעים או כל פגם אחר או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הגולש ו/או של מבצע ההזמנה או בציוד אחר עקב השימוש באתר . כמו כן, הרשת ו/או מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות בקשר עם לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי גולש כלשהו או צד ג’ אחר כלשהו שאינו בשליטה של החברה. .

 14. האתר מכיל תכנים שונים לרבות תמונות, מתכונים וכיו"ב חומרים , המוגנים ע"י דיני הקנין הרוחני ואין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לצד ג’ את אותם התכנים.

 15. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן,

bottom of page